goupaudit logo

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb GoAudit spoločnosťou GoUP, s r.o.

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ služby GoAudit, spoločnosť GoUP, s r.o. so sídlom Kominárska 5, 831 04 Bratislava, ďalej len Prevádzkovateľ, zabezpečuje prevádzku systému určeného k hodnoteniu ziskovosti v pomere s nákladmi, ďalej k hodnoteniu chýb zvyšujúcich priame peňažné náklady na prevádzku (ďalej len Výkon) existujúcich Google Google Ads kampaní (ďalej len GoAudit) za podmienok daných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Charakteristika služby

GoAudit je automatizovaný online systém v reálnom čase vyhodnocujúci parametre získané z Google Ads účtu prihláseného používateľa. Získané údaje spracováva a bezprostredne zobrazuje používateľovi vo forme grafického výstupu na obrazovke. Súčasne vytvára dočasný odkaz s kódovanou URL adresou pre zobrazenie výsledkov GoAuditu. GoAudit vyhodnocuje základné charakteristiky ako je cena za kliknutie, cena za konverziu a podobne a na základe vyhodnotenia určuje závery, ktoré by mali používateľovi pomôcť zvýšiť výkon Google Ads kampaní.

GoAudit vyhodnocuje len tie parametre Google Ads účtu, ktoré podľa Prevádzkovateľa priamo vplývajú na Výkon účtu.

Cena služby GoAudit

Služba GoAudit je bezplatná. Prevádzkovateľ za jej používanie neúčtuje žiadne poplatky.

Zhromažďovanie a ochrana získaných údajov

Pripojenie k Google Ads účtu prebieha overeným prihlasovacím systémom Google (API), ku ktorému nemá Prevádzkovateľ prístup. Prevádzkovateľ teda neprichádza do styku s prihlasovacími údajmi používateľa a to ani e-mailovou adresou ani heslom. Používateľ v tomto procese schvaľuje kedykoľvek vypovedateľný prístup typu MCC (My Client Center) GoAuditu (api@goup.sk) k účtu používateľa. O udelení prístupu k účtu je používateľ informovaný e-mailom od spoločnosti Google aj s postupom k jeho zrušeniu.

Systém GoAudit ďalej pre účely hodnotenia zhromažďuje údaje získané zo systému Google Ads, ktoré môžu obsahovať aj, no nie len:

Všetky údaje získané z Google Ads účtu podliehajú ochrane obchodných informácii prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť všetky údaje používateľa pred tretími osobami a súčasne anonymizovať všetky získané informácie 7 dní po poslednom audite. Pod anonymizovaním sa rozumie zrušenie akéhokoľvek prístupu ku konkrétnemu auditu. Prevádzkovateľ má právo využiť získané dáta na anonymné štatistiky svojho systému a to len takej forme aby nebolo možné spätne identifikovať používateľa, ktorému dané dáta patria.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Používateľ (používateľ služby GoAudit) zašktnutím príslušného poľa „Súhlasím s podmienkami služby“ udeľuje spoločnosti Prevádzkovateľa súhlas v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely Prevádzkovateľa a to konkrétne: zasielanie ponúk tovarov, služieb, newsletterov, informácií o článkoch, výhodách a akciách ako aj zasielanie adresných newsletterov obsahujúcich individuálne ponuky, a to emailom.

Systém GoAudit trvalo zhromažďuje tieto osobné údaje používateľa:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje používateľa pred tretími osobami a týmto sa zaväzuje neumožniť tretím osobám prístup k osobným údajom používateľa.

Zbavenie zodpovednosti

Systém GoAudit ani jeho prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť na prípadné škody spôsobené činnosťou systému alebo aplikáciou jeho výsledkov.